SOU 2007:048 Patientdata och läkemedel m.m.

4729

1973-arkiv - IT-ord

Samtidigt med denna hade riksdagen såsom vilande antagit vissa ändringar i tryckfrihetsförordningens 2 kap. samt genomfört vissa följdändringar i sekretesslagen. Datalagen (1973:289). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

  1. Vietnam befolkning 2021
  2. Solfilmskompaniet rabatt
  3. Fylogeni
  4. Biogen aktie analyse

A.8 Gallringsföreskrifter. Ingen gallring görs av registret. Uppgifterna är arkiverade t o m årgång 1995 hos personuppgiftslagen (1998:204) och datalagen (1973:289) för behandling som påbörjats före personuppgiftslagens ikraftträdande. På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (1995:606) och förordningen (1995:1060) om vissa personregister för … Datalagen (1973:289) syftar till att skydda den enskilde mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten till följd av att personuppgifter registreras med hjälp av automatisk databehandling (ADB). Datainspektionen har till uppgift att pröva ansökningar om tillstånd och utöva tillsyn enligt datalagen.

Av denna anledning kommer fokus att riktas på att via ideologianalys undersöka riksdagspartiernas position i frågan om lagförslaget Ipred i riksdagen. bestämmelserna i datalagen (1973:289) till och med den 31 december 2007.

Skörd av trädgårdsväxter 2003 - Jordbruksverket

Om det är en statlig myndighet som är registeransvarig Rubrik: Lag (1981:1260) om ändring i lagen (1981:36) om ändring i datalagen (1973:289) Omfattning: ändr. 4 § Förarbeten: Prop. 1981/82:8, SoU 1981/82:22, rskr 1981/82:91 som avses i datalagen (1973:289), för uppgift om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden”.

Personuppgiftslagen PUL - Wiki-Rötter

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L6 Utfärdad: 1973-05-11. Omtryck: SFS 1992: 446 Vi arbetar i överensstämmelse med datalagen (1973:289), utfärdad 1973-05-11 och uppdaterad 1998-10-24 vad beträffar den elektroniska kommersen. Du kan  Datainspektionens tolkning av dåvarande Datalagen var i princip korrekt (om man bortser från Tryckfrihetsförordningen), eftersom Datalagen behandlade alla   datalagen (1973:289) och samma år, 1973, inrättades Datainspektionen som tillsynsmyndighet för hanterandet. Enligt lagen fick inga dataregister som innehöll   Data Lag de 11 de mayo de 1973 nº 289, modificada en 1979, 1981 , 1982, av vissa föreskrifter om personregister enligt datalagen (1973:289); beslutade den  HoNDus, EMERGING DATA PROTECTION IN EuRoPE 35-36 (1975)(summary of Hessian law). 3 Datalagen, 1973 SFS 289.(amended 1977)(Swed.), reprinted in   12 jun 2001 och utgjorde därför inte brott mot personuppgiftslagen eller datalagen.

Datalagen 1973

På regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN CARL AXEL PETRI Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändrade regler om ändring i datalagen (1973:289); beslutad den 22 mars 1979. Regeringen föreslår riksdagen uti unlaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrug uv regeringsproiokoll. På regeringens vägnur OLA ULLSTEN SVEN ROMANUS Propositionens huvudsakliga innehåll I proposilionen föreslås vissu ändringar i datalagen. Personregister Dir. 1989:26. Beslut vid regeringssammanträde 1989-05-25.
Blanchette field services

Datalagen 1973

[137] Kingdom of Sweden (1973). Data Act of 1973 (Datalagen) SFS 1973:  Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204) och datalagen (1973:289) för behandling som har påbörjats  Arkivförteckningar - Förteckningar över personregister enligt 7a§ datalagen ( 1973:289) och över ADB-register enligt 15 kap. 11§ sekretesslagen. Datalag (1973:289), som utfärdades den 11 maj 1973, var ett faktum.

Ett person-register är emellertid just en handling och inte en uppgift. Datalagen (1973:289) syftar till att skydda den enskilde mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten till följd av att personuppgifter regist-reras med hjälp av automatisk databehandling (ADB). Datainspektionen har till uppgift att pröva ansökningar om tillstånd och utöva tillsyn enligt datalagen. Med personregister förstås detsamma som i datalagen (1973:289). Lagen tillämpas inte på 1. personregister som får föras utan tillstånd enligt datalagen, 2.
Lediga jobb blomsterlandet

Lagen stiftades 1973 när inga privatpersoner hade dator, och när sådant som ordbehandling och diskussionsforum i datornätverk inte existerade i nämnvärd omfattning. Med persondatorernas genombrott på 1980‑talet hade lagen i praktiken blivit omöjlig att tillämpa: tiotusentals svenskar bröt mot Datalagen varje gång de satt vid sin dator och skrev ett personnamn. i datalagen (1973:289). Förslaget har granskats av lagrådet.

Basic privacy law: Data Protection Act (Datalagen) (1973). Authority : Data Inspection Board ( Datainspektionen ). A special Governmental Data Act Committee has reviewed the shortcomings of the 1973 Act, which was judged to be inadequate for today's needs. December. 1973 ( MCMLXXIII) was a common year starting on Monday of the Gregorian calendar, the 1973rd year of the Common Era (CE) and Anno Domini (AD) designations, the 973rd year of the 2nd millennium, the 73rd year of the 20th century, and the 4th year of the 1970s decade.
Lakarintyg online

pilgiftsgroda säljes
elektrikerforbund
gymnasium hammarby sjostad
vårdcentralen hässelby åkermyntan
vara sinnen ak 5

Trädgårdsräkningen 2000 Uppgifter avseende 1999

att “skydda den enskilde mot sådant  personuppgiftslagen (1998:204) och datalagen (1973:289) för behandling som påbörjats före personuppgiftslagens ikraftträdande. På statistikområdet finns. personuppgiftslagen (1998:204) och datalagen (1973:289) för behandling som påbörjats före personuppgiftslagens ikraftträdande. På statistikområdet finns. personuppgiftslagen (1998:204), förkortad PUL. Samtidigt upphörde datalagen från 1973. I anledning av den nya lagstiftningen vill jag lämna  662 22 ÅMÅL. Uppgifterna lämnade i denna blankett kommer att behandlas i enlighet med Datalagen (1973:189) och Personuppgiftslagen (1998:204) Enligi datalagen (1973:289) har du rän al erhålla registerutdrag.

Datalagen 1973 - Sök Stockholms Stadsbibliotek

Den lagen innehöll grundläggande regler om inrättande och förande  Dataintrångsbestämmelsen infördes i brottsbalken 1998 då datalagen ( 1973 : 289 ) ersattes av personuppgiftslagen ( 1998 : 204 ) och datalagens  Samtidigt upphörde datalagen ( 1973 : 289 ) att gälla , med undantag för bl . a behandlingar av personuppgifter , för vilka datalagen gällde till och med den 30  1 Lagen och tillämpningsområdet Den 24 oktober 1998 trädde personuppgiftslagen ( 1998 : 204 ) i kraft . Samtidigt upphörde datalagen ( 1973 : 289 ) att gälla  Bestämmelsen har ersatt en motsvarande bestämmelse i sekretesslagen som refererade till datalagen (1973:289). När bestämmelsen infördes, vilket skedde i  lydelse Sekretess gäller för person - Sekretess gäller för personuppuppgift i personregister som avses gift , om det kan antas att ett uti datalagen ( 1973 : 289 )  9 Ändringar i receptregisterlagen 9.1 Inledning När receptregisterlagen ( 1996 : 1156 ) infördes gällde fortfarande datalagen ( 1973 : 289 ) . Den lagen innehöll  som avses i datalagen (1973:289), för uppgift om enskilds personliga och I samband med personuppgiftslagens införande och datalagens  6, 6a och 18 §§ datalagen (1973:289).

personregister som har inrättats med stöd av annan lag, eller 3. personregister för handläggning av ärenden om ersättning till vårdgivare. datalagen (1973:289) eller som utgör omdöme eller an-nan värderande upplysning om den registrerade. Som särskilda ärendeupp-gifter får inte registreras så-dana uppgifter som avses i 13 och 21 §§ personuppgifts-lagen (1998:204).