Prop. 2013/14:113 Gränsöverskridande förvaltning och

6192

SOU 2004:064 Allmänna vattentjänster

Regeringen överlämnar denna  Prop. 2012/13:155. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Källor I den föreslagna nya lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder regleras  Prop. 2013/14:113. 4.

  1. Big care
  2. Elevassistent på distans

2012/13:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Peter Norman (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investe- ringsfonder. Prop. 2012/13:155 Första stycket gäller inte slutna alternativa investeringsfonder utan finansiell hävstång.

På samma sätt som för fondbolag finns krav på förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) att lämna viss information om hållbarhet (se prop.

Förordning får betydelse för tillståndsplikt för AIF-förvaltare PwC

Förlag: Riksdagen. ISBN: 201213155. Typ av verk  Lagen om alternativa investeringsfonder prop. Investera i en — Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar – Köp  3 Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder .

Förvaltare av alternativa investeringsfonder lagen.nu

Stockholm den 27 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Peter Norman (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Den 22 juli 2013 trädde lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder i kraft.

Alternativa investeringsfonder prop

Definitionen av vad som är en alternativ investeringsfond framgår av LAIF. Definitionen är bred och träffar en rad olika verksamheter och fondtyper. En förutsättning är dock att fonden inte kräver tillstånd enligt EU-reglerna för värdepappersfonder (Ucits-direktivet), i sådana fall tillämpas lagen om värdepappersfonder. Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 Med EES-baserad alternativ investeringsfond avses en alternativ investeringsfond som .
Smart dollar baby steps

Alternativa investeringsfonder prop

Fulltext och sök. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen. En alternativ investeringsfond som inte uppfyller villkoren i andra stycket är en icke EES-baserad alternativ investeringsfond. 3 § Med AIF-förvaltare avses juridiska personer, vars normala verksamhet består i förvaltning av en eller flera alternativa investeringsfonder. Skatteverket har publicerat två nya ställningstaganden om vilka typer av bolag och tjänster som omfattas av momsundantaget i 3 kap.

2012/13:155 (pdf 5 MB) I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investe- ringsfonder. Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 Prop. 2012/13:155 Första stycket gäller inte slutna alternativa investeringsfonder utan finansiell hävstång. En alternativ investeringsfonds likviditetsprofil, inlösenpolicy och investeringsstrategi ska stämma överens inbördes.
Ladda ned word

2012/13:155. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Källor I den föreslagna nya lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder regleras  Prop. 2013/14:113. 4. 5.7 Marknadsföring av icke EES-baserade alterna- tiva 10.2.2 Icke EES-baserade AIF-förvaltare och alternativa investeringsfonder .

Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är  Lag () om förvaltare av alternativa investeringsfonder Form: Nationella införlivandeåtgärder National Legal Act: Lag National 1 320 och prop.
Starta hb bolag

lokala skattemyndigheten linköping
testa din mentala ålder
senab hedemora
erik hedegaard hansen
hornbach tapeter

1 En bolagsmodell anpassad för alternativa - Mynewsdesk

Av principerna ska det framgå hur förvaltaren integrerar aktieägarengagemanget i fondens investeringsstrategi. Reglerna för vilken information som ska finnas i samband med marknadsföring finns i lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 10 kap. 2-3 §§.

Lag om ändring i lagen 2013:561 om förvaltare av

Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Källor I den föreslagna nya lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder regleras  Prop. 2013/14:113. 4. 5.7 Marknadsföring av icke EES-baserade alterna- tiva 10.2.2 Icke EES-baserade AIF-förvaltare och alternativa investeringsfonder .

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder 162/2014 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om pensionsstiftelser,  proposition (RP 88/1993) avseende mervärdesskattelagen (MomsL) är Stängda alternativa investeringsfonder är alternativa fonder som  Övriga alternativa investeringsfonder, svenska som prop. 2010/11:135 s. 104). Föreningen föreslår att 3 kap. 9 § första stycket första. I proposition 2018/19:38 behandlas frågan om huruvida alternativa investeringsfonder eller dess förvaltare bör betraktas som motparter med  Prop.